MENU

Algemene voorwaarden ConExpo 2019

 

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan door ConExpo bv georganiseerde evenementen en beurzen

Artikel 1

Aanvaarding van deelnemers

1.1 Door het toesturen aan ConExpo van een ondertekend inschrijfformulier met betrekking tot een of meer
      door ConExpo georganiseerde evenementen en beurzen, accepteert deelnemer de onderhavige algemene
      voorwaarden met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van deelnemer.

1.2 De overeenkomst tot deelname komt meteen tot stand zodra de deelnemer het formulier ondertekent.

1.3 ConExpo is gerechtigd zonder opgave van redenen een aanvraag tot deelname af te wijzen.

Artikel 2
Werkingssfeer algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen ConExpo en deelnemer.
      Indien en voor zover van een of meer onderdelen van deze voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven
      de bepalingen waarvan niet nadrukkelijk is afgeweken, onverkort hun gelding behouden. De overeengekomen
      wijzigingen van deze voorwaarden gelden slechts voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij die
      afwijkingen in een volgende overeenkomst schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 3
Data der beurzen

3.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over beurzen dan dienen daaronder begrepen te worden alle
      evenementen, tentoonstellingen, exposities, bedrijfspresentaties, markten en alle overige activiteiten welke
      door ConExpo worden georganiseerd.

3.2 ConExpo behoudt zich het recht voor de oorspronkelijk vastgestelde data van een beurs te wijzigen.
      Deelnemer is in dat geval gerechtigd de betrokken overeenkomst te ontbinden, doch zal dit met bekwame
      spoed uiterlijk binnen 10 dagen na kennisgeving schriftelijk aan ConExpo kenbaar moeten maken. Ook is
      ConExpo gerechtigd een reeds vastgestelde beurs in het geheel geen doorgang te doen vinden. De betrokken
      overeenkomst dient in dat geval als ontbonden te worden beschouwd. Deelnemer zal in deze gevallen geen
      aanspraak hebben op enigerlei vorm van schadevergoeding en doet hierbij uitdrukkelijk afstand van zijn
|     eventuele vorderingsrecht.

3.3 ConExpo stelt de openingstijden van de beurs vast en is gerechtigd deze tussentijds te wijzigen. Ook in dat
      geval heeft deelnemer geen aanspraak op enigerlei vorm van schadevergoeding.

Artikel 4
Wijze van deelname

4.1 Het staat de deelnemer vrij aan de betrokken beurs deel te nemen in de hoedanigheid die hij verkiest.
      Deelnemer zal alleen die artikelen/merken/diensten op de beurs presenteren, welke in het inschrijfformulier
      zijn vermeld. Deelnemer mag in de hem toegewezen standruimte geen andere artikelen/merken/diensten
      presenteren, behoudens schriftelijke toestemming ConExpo. Deelnemer is gehouden op eerste verzoek van
      ConExpo andere artikelen/merken/diensten met bekwame spoed te verwijderen.

Artikel 5
Indeling

5.1 ConExpo is gerechtigd voor het tijdstip van inrichting van de beurs een aan de deelnemer toegewezen
      plaats te wijzigen in een gelijkwaardige andere plaats op de betrokken beurs, zonder dat deelnemer in dat
      geval recht kan doen gelden op enigerlei van schadevergoeding.

Artikel 6
Gehuurde ruimte

6.1 Tot de standruimte behoort/behoren uitsluitend de in de overeenkomst of op het inschrijfformulier
      omschreven grondoppervlakte(n).

6.2 Diepte en breedte van de gehuurde grondoppervlakte(n) worden door ConExpo aangegeven, terwijl de
      hoogte, wanneer het toegewezen binnenruimte betreft, maximaal 2,75 meter mag zijn.

6.3 In de huurprijs per mtr² oppervlakte is voor deelnemer nimmer begrepen de huur van vloerbedekking,
     meubilair, elektriciteit aansluiting en/of verbruik wateraanvoer en/of –afvoer, standbouw, etc.

6.4 Indien door ConExpo wordt gesproken over de locatie, de hal of het complex, dan wordt bedoeld de
      evenementenhal waar de beurs plaats vindt, het buitenterrein en/of het aangebouwde semipermanente
      tentoonstellingspaviljoen.

6.5 ConExpo stelt de breedte van de gangpaden vast.

Artikel 7
Inrichting stands

7.1 Aan de deelnemer zal, gedurende een telkens door ConExpo te bepalen tijd, gelegenheid worden gegeven
      tot het inrichten van de door hem gehuurde ruimte.

7.2 ConExpo bepaalt in haar voorwaarden wanneer de aanvoertransporten en inrichtingswerkzaamheden
      uiterlijk beëindigd moeten zijn.

7.3 Gedurende de beurs mag geen emballage of transportmateriaal op voor het publiek toegankelijke plaatsen
      aanwezig zijn.

7.4 Het gebruik van brandgevaarlijk en/of minderwaardig decoratie- en/of standaankledingsmateriaal is
      verboden. Een en ander ter uitsluitende beoordeling van ConExpo n.a.v. de brandweervoorschriften ter plaatse.

7.5 Indien tijdens de inrichting c.q. opbouw en/of de ontruiming c.q. afbouw door de deelnemer gebruik wordt
     gemaakt van de door ConExpo ter beschikking gestelde machines en/of vorkheftrucks, dan is het gebruik
     daarvan niet in de standprijs inbegrepen.

7.6 De deelnemer mag, indien zij gebruik maakt van een vorkheftruck in de door ConExpo gehuurde locatie, alleen (laten) berijden door gecertificeerd personeel.

Artikel 8
Gebruik van de stands

8.1 De deelnemer is verplicht de aan hem toegewezen ruimte met artikelen en personeel bezet te houden
      gedurende de tijden, dat de beurs voor publiek toegankelijk is.

8.2 De deelnemer is vrij in de aan hem toegewezen ruimte de bezoekers van de beurs al dan niet toe te laten.

8.3 Deelnemer zal ConExpo, het personeel of de gemachtigden van ConExpo te allen tijde vrije toegang tot de
      gehuurde standruimte verschaffen.

Artikel 9
Ontruiming stands

9.1 Aan de deelnemer zal na sluiting van de beurs gedurende een telkens door ConExpo te bepalen tijd
      gelegenheid worden gegeven tot ontruiming van de door hem gehuurde ruimte.

9.2 De deelnemer is gehouden de door hem gehuurde ruimte na gebruik achter te laten in dezelfde staat als
      deze door ConExpo aan hem ter beschikking is gesteld.

9.3 ConExpo is gerechtigd de door de deelnemer gehuurde ruimte op kosten van de deelnemer in de
      oorspronkelijke staat te doen terugbrengen op een door haar te bepalen wijze.

9.4 Indien tijdens de ontruiming door de deelnemer gebruik wordt gemaakt van door ConExpo ter beschikking
      gestelde machines en/of vorkheftrucks, is het gebruik daarvan niet in de standhuurprijs begrepen.

9.5 Indien deelnemer de gehuurde ruimte niet tijdig zal hebben ontruimd, zal ConExpo de ontruiming ter hand
      (laten) nemen en zullen de aanwezige materialen, goederen en/of emballage van deelnemer worden
      verwijderd en bij derden worden opgeslagen, dit alles op kosten van deelnemer.

Artikel 10
Technische voorzieningen

10.1 De binnen de gehuurde ruimte voor de aanleg van elektriciteit, water, gas, telefoon, fax, internet, etc. te
       verrichten werkzaamheden kunnen, voor zover deze door ConExpo worden goedgekeurd, in opdracht en voor
       rekening van deelnemer worden uitgevoerd uitsluitend door erkende installateurs of door een installateur van ConExpo.

10.2 De aansluiting van de binnen de gehuurde ruimten gemaakte installaties aan de leidingen en/of
        kabelnetten van het gebouw, mogen uitsluitend door erkende installateurs worden tot stand gebracht.
        ConExpo is gerechtigd de in het vorige lid bedoelde aansluiting niet te laten maken of reeds bestaande te
        verbreken, indien deelnemer of zijn lasthebber naar haar oordeel de in het tweede lid van dit artikel bedoelde
        aanwijzing niet opvolgen.

10.3 ConExpo aanvaardt tegenover de deelnemer ten aanzien van de beschikbaarstelling van elektriciteit en
        eventueel gas en water, geen verdere aansprakelijkheid dan door de betrokken leveringsbedrijven jegens
        ConExpo wordt aanvaard.

10.4 Deelnemer is verplicht de voorschriften van ConExpo en van de leveringsbedrijven ter zake van gebruik
        van elektriciteit en eventueel gas en water in acht te nemen.

10.5 Door ConExpo zullen het gebouw en de gangpaden worden schoongemaakt. De schoonmaak van de
        stand(s) dient door deelnemer te worden verzorgd, tenzij hiervoor afwijkende afspraken zijn gemaakt met ConExpo.

Artikel 11
Deelnemers- en toegangskaarten

11.1 Deelnemer ontvangt voor zichzelf en personeelsleden kosteloos 2 deelnemerspassen per 12 m2 standruimte, die 
        op naam dienen te worden gesteld en zo nodig van een pasfoto van de betrokken persoon dienen te zijn voorzien.
        Deze passen dienen als legitimatiebewijs en als bewijs van toegang tot de beurs, zowel in de periode dat de beurs
        voor het publiek is geopend als gedurende de tijden van inrichting en ontruiming.

11.2 Deelnemer ontvangt desgewenst per gehuurde mtr² een nader overeen te komen aantal
        uitnodigingskaarten en/of reductiekaarten ten behoeve van haar gasten en/of relaties.

11.3 ConExpo zal deelnemer zo mogelijk een of meer parkeerkaarten verstrekken, in welk geval een nader te
       bepalen vergoeding aan ConExpo verschuldigd is. Deelnemer heeft jegens ConExpo nimmer aanspraak op
       kosteloos parkeren om of nabij de betrokken beurs.

Artikel 12
Onderhuur

12.1 Het is de deelnemer uitdrukkelijk verboden de door hem gehuurde ruimte geheel of gedeeltelijk aan
       derden ten gebruikte af te staan of die van andere deelnemers te ruilen.

12.2 Het is de deelnemer niet toegestaan in de door hem gehuurde ruimte ten behoeve van derden
        voorwerpen ten toon te stellen, die ten verkoop aan te bieden, te verkopen of daarvoor reclame te maken, in
        welke vorm dan ook.

Artikel 13
Verhindering- Faillissement- Surseance van betaling

13.1 Annulering van de standhuur voor een beurs dan wel een verzoek daartoe ontslaat deelnemer niet van
       zijn financiële verplichtingen jegens ConExpo. Niettemin zal ConExpo van geval tot geval bezien of naar haar
       oordeel termen aanwezig zijn genoegen te nemen met een kostenvergoeding van minimaal 50% van de
       overeengekomen inschrijvingskosten.

13.2 Ingeval van annulering door deelnemer binnen 30 dagen voor aanvang van de beurs blijft deelnemer in elk
       geval de volledige standhuur aan ConExpo verschuldigd.

13.3 Indien deelnemer voor aanvang van de beurs in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surseance
       van betaling wordt verleend, is ConExpo gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
       ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat zulks deelnemer ontslaat van zijn verplichting de
       overeengekomen standhuur te betalen.

Artikel 14
Betalingsvoorwaarden

14.1 De standhuur met bijkomende kosten is verschuldigd op de op het inschrijvingsformulier c.q. de factuur
       vermelde tijdstippen, tenzij schriftelijk een andere betalingsregeling is overeengekomen.

14.2 Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door ConExpo geopende bank- of girorekening zoals
        vermeld op de factuur.

14.3 Betalingen aan vertegenwoordigers van ConExpo zullen de opdrachtgever ter zake diens
       betalingsverplichting jegens ConExpo slechts dan kunnen kwijten, indien en voor zover de desbetreffende
       vertegenwoordiger een genummerde en door ConExpo gewaarmerkte kwitantie aan deelnemer heeft
       verstrekt.

14.4 Betalingen van deelnemer zullen in eerste instantie worden afgeboekt op eventueel nog openstaande
       oudere vorderingen.

Artikel 15
Gevolgen van niet tijdige betaling

15.1 Van niet tijdige betaling is sprake indien deelnemer in gebreke blijft enige termijn geheel of gedeeltelijk
        tijdig te voldoen. Indien dit het geval is dient de eventueel in het inschrijvingsformulier vermelde
        betalingsregeling als vervallen te worden beschouwd en geldt de regeling inhoudende betaling binnen 14
        dagen na factuurdatum.

15.2 Ingeval van niet tijdige betaling door deelnemer van enig bedrag alsmede in geval van (voorlopige)
       surseance van betaling of in geval van faillissement, zullen alle door deelnemer aan ConExpo verschuldigde
       bedragen terstond en geheel opeisbaar zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.

15.3 Bij niet tijdige betaling van enig bedrag is door deelnemer aan ConExpo een rentevergoeding verschuldigd
       van 1% per maand, ingaande op de vervaldag zoals bedoeld in artikel 14 lid 1 van deze voorwaarden tot aan de
       dag der algehele voldoening van het alsdan opeisbare bedrag. De rentevergoeding wordt berekend over het op
       de vervaldag opeisbare bedrag, waarbij elk gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

15.4 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand,
       verband houdende met de incassering van de verschuldigde bedragen zijn voor rekening van deelnemer.
       Partijen komen in dit verband overeen dat de buitengerechtelijke incassokosten van ConExpo 15% van het
       verschuldigde, met een minimum van €125,- zullen bedragen.

15.5 ConExpo is gerechtigd ingeval deelnemer de vordering voortvloeiend uit enige inschrijving geheel of
        gedeeltelijk niet op het daartoe overeengekomen tijdstip heeft betaald, de inschrijving, ook zonder deelnemer
        hiervan schriftelijk in kennis te stellen, als vervallen te beschouwen, zonder dat zulks deelnemer enige
        aanspraak jegens ConExpo zal geven en zonder dat dientengevolge in enig opzicht afbreuk wordt gedaan aan
        de rechten en aanspraken van ConExpo jegens deelnemer uit hoofde van zijn verbintenissen tegenover
        ConExpo. Met name blijft ConExpo gerechtigd de overeengekomen standhuur van deelnemer te vorderen.

Artikel 16
Klachten

16.1 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering door ConExpo van enige overeenkomst met deelnemer,
       dient door deelnemer bij ConExpo te zijn ingediend binnen een termijn van 1 maand na afloop van de
       betrokken beurs, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

16.2 Het in behandeling nemen van een klacht laat de betalingsverplichting val deelnemer onverlet.

Artikel 17
Aansprakelijkheid deelnemer

17.1 Deelnemer blijft volledig aansprakelijk voor alle schade die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn
        personeel of lasthebber alsmede zijn genodigden zal zijn veroorzaakt. Ook is deelnemer aansprakelijk voor
        schade welke in verband met de door voormelde personen meegenomen goederen zal worden veroorzaakt.
        Deelnemer vrijwaart ConExpo voor iedere aanspraak van derden ter zake van dergelijke schade.

17.2 Alle op de beurs aanwezige goederen van deelnemer, diens personeel en/of genodigden blijven voor zijn
       rekening en risico en ter zake zal noch ConExpo noch diens gemachtigde of personeel aansprakelijk zijn,
       behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid van ConExpo. Deelnemer is verplicht een deugdelijke
       verzekering te sluiten voor de risico’s van diefstal, verduistering en vernieling van zijn goederen alsook tegen
       wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 18
Diverse verbodsbepalingen

18.1 Het is deelnemer en zijn personeel verboden: Prijscouranten, circulaires, reclamebiljetten, folders, enz.
       buiten de gehuurde ruimte uit te reiken.

18.2 Tekeningen, reproducties of fotografische opnamen te maken, op te hangen, of uit te reiken buiten de
        gehuurde ruimte, tenzij met schriftelijke toestemming van ConExpo. ConExpo behoudt zich echter het recht
        voor fotografische opnamen, tekeningen, enz. te maken van gedeelten van de beurs en deze voor
        wervingsbrochures of publiciteitsdoeleinden te gebruiken.

18.3 Zodanig gebruik te maken van de gehuurde ruimte, dat daardoor voor andere deelnemers of voor
        bezoekers, hinderlijk geraas, belemmering van toe- of doorgang, lichtval, uitzicht of andere hinder, gevaar of
        schade kan ontstaan, een en ander uitsluitend ter beoordeling van ConExpo.

18.4 Het gesproken woord door luidsprekers of anderszins te versterken of muziek ten gehore te brengen of
        ten gehore te doen brengen, anders dan met schriftelijke toestemming van ConExpo.

18.5 Projectie-, video- en/of filmapparatuur op te stellen of te gebruiken, anders dan na goedkeuring door
       ConExpo.

18.6 In of op de gehuurde ruimte licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen en gevaarlijke goederen
        (waaronder chemische bestrijdingsmiddelen en insecticiden), stankverspreidende stoffen, alsmede    
        radioactieve bronnen te hebben, vuur te maken of kachels te doen branden, of licht ontvlambare emballage te
        bewaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ConExpo.

18.7 Storende reclame te voeren, een en ander ter beoordeling van ConExpo.

18.8 Misleidende verkoop- of demonstratiecontracten aan het publiek ter ondertekening voor te leggen, een
       en ander ter beoordeling van ConExpo.

18.9 Machines, apparaten en/of producten te exposeren, waarvoor de fabrikant, de erkende importeur of de
        erkende regionale grossier of distributeur geen toestemming heeft verleend.

18.10 In de door deelnemer gehuurde ruimte andere artikelen te exposeren of aan te prijzen dan die, welke op
         zijn inschrijfformulier zijn vermeld of anders zijn overeengekomen.

18.11 Artikelen te exposeren, of aan te prijzen, welke het imago van de beurs en/of ConExpo kunnen schaden.

18.12 Reclame en/of publiciteit te maken voor beurzen/evenementen, welke concurrerend zijn voor ConExpo,
         zulks ter beoordeling van ConExpo.

Artikel 19
Handhaving orde

19.1 ConExpo zorgt voor de handhaving van de orde. Zij regelt en beperkt zonodig de openstelling voor het
        publiek/ de bezoekers en stelt de toegangsprijzen vast.

19.2 Deelnemer en zijn personeel zijn gehouden zich te gedragen overeenkomstig de door of namens ConExpo
        uitgevaardigde bepalingen en aanwijzingen.

19.3 ConExpo behoudt zich het recht voor een ieder die zich niet aan de gestelde instructies wenst te houden,
       de toegang tot het beursterrein en de gebouwen te ontzeggen.

Artikel 20
Gebondenheid ConExpo

20.1 Aanbiedingen en/of toezeggingen van employees, adviseurs, freelance medewerkers, beleidscommissies,
       reclamebureaus, directies of medewerkers van gebouwen waar de beurs plaatsvindt zijn jegens ConExpo
       slechts bindend indien deze door ConExpo schriftelijk zijn bevestigd.

20.2 Deelnemer kan nimmer enig recht ontlenen aan advertentie- of reclamecampagnes dan wel teksten uit
       wervingsbrochures, voorlichtings- of reclamefolders, affiches, circulaires, etc. etc. afkomstig van ConExpo, voor
       zover deze het doel beoogen reclame te maken voor een of meer door ConExpo georganiseerde beurzen dan
       wel het doel beoogen deelnemers en/of bezoekers te werven.

Artikel 21
Bezoekersaantallen

21.1 ConExpo geeft geen enkele garantie voor het aantal personen dat een beurs zal bezoeken. Indien een
       beurs door welke omstandigheid dan ook onvoldoende bezoekers mocht trekken, zal ConExpo nimmer jegens
       deelnemer aansprakelijk zijn voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, terwijl zulks de
       betalingsverplichtingen jegens ConExpo ongewijzigd laat.

Artikel 22
Overmacht

22.1 Ingeval van overmacht is ConExpo gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te
       beschouwen c.q. de inschrijving te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens deelnemer te zijn
       gehouden. In dat geval is ConExpo gehouden met bekwame spoed aan deelnemer hiervan mededeling te doen.
       Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van ConExpo onafhankelijke ten tijde van het tot stand
       komen van de overeenkomst c.q. de uitvoering daarvan al of niet voorzienbare omstandigheid, waardoor de
       (verdere) nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd wordt of in redelijkheid niet meer van
       ConExpo kan worden gevergd. Tevens wordt als overmachtsituatie aangemerkt de situatie waarbij ConExpo
       door het uitvoeren van de overeenkomst in conflict zou komen met andere deelnemers.

22.2 ConExpo is gerechtigd in geval van overmacht, waardoor de beurs geheel of gedeeltelijk voor de gehele
       duur of tijdelijk niet kan worden gehouden, met instandhouding van de overeenkomst met deelnemer zo
       spoedig mogelijk een nieuwe datum voor de beurs vast te stellen. De door deelnemer reeds betaalde
       standhuur/bijkomende kosten zullen dan door ConExpo worden beschouwd als betaling voor de beurs op de
       nieuw vast te stellen datum.

Artikel 23
Huur en bijkomende kosten

23.1 Indien deelnemer door bemiddeling van ConExpo meubilair, vloerbedekking, elektriciteitsaansluiting of
       andere standmaterialen huurt, dan zijn de bepalingen c.q. condities die zijn gesteld door het verhuurbedrijf c.q.
       het installatiebedrijf tevens van toepassing tussen deelnemer en ConExpo.

Artikel 24
Conversie

24.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling een geldige
        bepaling in de plaats die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. De eventuele
        nietigheid van een der bepalingen van deze algemene voorwaarden, tast de geldigheid van de overige
        bepalingen niet aan.

Artikel 25
Onvoorziene gevallen

25.1 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist ConExpo. ConExpo is gerechtigd
        te allen tijde wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen en deze aan te vullen.

Artikel 26
Aansprakelijkheid

26.1 ConExpo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door deelnemer op de beurs gepresenteerde
       artikelen/merken/diensten en daarmee verband houdende teksten, uitlatingen, etc.

26.2 De verplichting tot vergoeding van eventuele schade zal ingeval van aansprakelijkheid van ConExpo in
        geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade van
        deelnemer en zal nimmer meer belopen dan ten hoogste creditering voor het factuurbedrag, terwijl ConExpo
        daarnaast bereid is de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van
        mogelijke schade voor haar rekening te nemen tot een maximum evenwel van de waarde van het niet of
        onjuist uitgevoerde gedeelte van de betreffende overeenkomst, zulks uitsluitend ter beoordeling van ConExpo.

Artikel 27
Relatieve bevoegdheid rechtbank

27.1 ConExpo is bevoegd om geschillen welke uit deze overeenkomst voortvloeien en waarbij de rechtbank
        absoluut bevoegd is bij uitsluiting voor te leggen aan de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, een en ander ter vrije
        keuze van ConExpo.

Artikel 28
Toepasselijk recht

28.1 Op geschillen welke uit deze overeenkomst voorvloeien is Nederlands recht van toepassing

 

Mediapartners

 • #21
 • #16
 • #14
 • #17
 • #15
 • #4
 • #24
 • #25

Promotie carrousel

 • #9
 • #10
 • #13

Organisatiepartners

 • #6
 • #14
 • #7
 • #4
 • #5
 • #13
 • #12